پاسخ ناپذیر

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست...جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست...جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

پاسخ ناپذیر

اینجا هر حرفی زده میشه.شما هم راحت باشید...حرف بزنید و حرف..لحظات خوبی رو خواهیم داشت:)

مواظب خوبی هاتون باشید

آدرس کانال ما در تلگرام:youngwriters@